ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਪਿਤਾ ਧੀ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ

ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਪਿਤਾ ਧੀ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ