ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਲਈ ਇਕ ਦੀ ਜਾਨ..ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕੀਤੇ ਜ਼ਖਮੀ !

ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਲਈ ਇਕ ਦੀ ਜਾਨ..ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕੀਤੇ ਜ਼ਖਮੀ !