ਆਲੀਆ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ

ਆਲੀਆ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਆਲੀਆ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ