ਆਪ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ

ਆਪ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ