ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀ ਤੇ ”’ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਕਬਜ਼ਾ”’

ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀ ਤੇ '''ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਕਬਜ਼ਾ'''