ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਹਾਦਸਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ?

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਹਾਦਸਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ?