ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਦਸੇ ‘ਤੇ ਮਿੱਠੂ ਮਦਾਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ,ਹੱਥ ਜੋੜਕੇ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ‘ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ’

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਦਸੇ 'ਤੇ ਮਿੱਠੂ ਮਦਾਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ,ਹੱਥ ਜੋੜਕੇ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਕਿਹਾ 'ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ'