ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਨੇਡਾ ਜਾਣਾ

ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਨੇਡਾ ਜਾਣਾ