ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ, ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ!

ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ, ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ!