ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ‘ਵਰਲਡ ਕਰਾਟੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ’,ਪੂਰੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ !

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ 'ਵਰਲਡ ਕਰਾਟੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ',ਪੂਰੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ