ਕੜਕੜਾਂਦੀ ਠੰਡ ‘ਚ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ

winter children government school || daily post punjabi ||