121 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ,ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ

121 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ