ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੈਣਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੱਗੀ ਨਜ਼ਰ, ਕੀਤਾ ਸੰਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੈਣਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੱਗੀ ਨਜ਼ਰ, ਕੀਤਾ ਸੰਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ