ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਟਰਾਲੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਮੌਤ

ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਟਰਾਲੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਮੌਤ