ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਉਥੇ ਖਹਿਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ….

Politics on Baba Banda Singh Bahadur Portrait Inauguration