ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਅਜੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ…