160 ਕਿੱਲੋ ਭਾਰ, ਰੋਜ਼ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ 30 ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਖਸ, ਇੱਕ ਮਿਹਣੇ ਨੇ ਬਦਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਮੈਰਾਥਨ

160 ਕਿੱਲੋ ਭਾਰ, ਰੋਜ਼ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ 30 ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਖਸ