ਦੇਖੋ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ ‘ਦੰਗਲ’ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ,ਫਿਰ ਪੁੱਛੋ ‘ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ’ਘੱਟ ਨੇ ?

ਦੇਖੋ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ ‘ਦੰਗਲ’ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ,ਫਿਰ ਪੁੱਛੋ ‘ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ’ਘੱਟ - dailyostpunjabi.com