ਸੁਣੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ

ਸੁਣੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ