ਮੁੜ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ, ਖੇਤ ਕੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼

ਮੁੜ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ, ਖੇਤ ਕੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼