ਪੱਤਾਰਕਾਰ ਬਣਕੇ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਲੁੱਟਦਾ ਰਿਹ ਇੱਜ਼ਤ,ਅਖੀਰ ਅਸਲੀਅਤ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ।

ਪੱਤਾਰਕਾਰ ਬਣਕੇ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਲੁੱਟਦਾ ਰਿਹ ਇੱਜ਼ਤ,ਅਖੀਰ ਅਸਲੀਅਤ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ।