ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਭੱਜੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜੀਜੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ,ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਹੋਇਆ ਫਰਾਰ

ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਭੱਜੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜੀਜੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ,ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਹੋਇਆ ਫਰਾਰ