ਇੱਕ ਸਹੁਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਹਰਕਤ

ਇੱਕ ਸਹੁਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਹਰਕਤ