ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਗੀਪੀਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ੂਨੀ ਟਕਰਾਅ

Clash between two groups in Tarntaran